Obchodné podmienky pre eshop spoločnosti ITSK-HS

Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu ITSK-HS môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami. Zákazník si môže v e-obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
- predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)
- kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefónne číslo a e-mailovú adresu kupujúceho.
- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
-množstvo požadovaných kusov produktov
- vybraný spôsob platby
- požadovaný termín dodania tovaru
- adresu pre dodanie tovaru
Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Košík a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po naplnení košíka požadovanými položkami má zákazník na výber spôsob dopravy, prípadne miesto osobného prevzatia.
Spôsob dopravy má zákazník na výber tovar poslať kuriérskou službou po platbe vopred prevodom, kuriérom na dobierku, alebo si môže tovar prevziať osobne v našej predajni, ktorú si určí v položke Miesto prevzatia. Cena dopravného mu bude fakturovaná spolu s tovarom. ITSK-HS si vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad prípadne vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene budete vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.
Podmienky pre dodanie v uvedených termínoch sú:
- overenie a potvrdenie objednávky (telefonicky prípadne emailom)
- voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve a objednanej cene na elektronickej objednávke
- prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho
ITSK HS sa ospravedlňuje za prípadné nezrovnalosti a nezodpovedá za chyby spôsobené aktualizáciou cenníka.
Zákazník, ak nie je registrovaný v e-obchode je po stlačení tlačidla Odoslať objednávku povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-obchodu vyžaduje. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému e-obchodu a spoločnosť ITSK-HS ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pri registrácii môže každý zákazník zadať svoje prístupové meno a heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch hlásiť v systéme e-obchodu. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje.
Po stlačení tlačidla Záväzne objednať v nákupnom košíku bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme ITSK-HS eshop, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou ITSK-HS. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.
Po úspešnom objednaní tovaru sa s Vami prostredníctvom mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o dostupnosti tovaru a termíne dodania, prípadne možnosti osobného prevzatia. Ak ste zvolili dopravu prostredníctvom kuriéra, príde Vám e-mailom predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Tovar Vám bude zaslaný ihneď po zaregistrovaní vašej úhrady na našom účte.
V prípade dodávky tovaru prostredníctvom kuriérskej dobierky vám tovar bude odovzdaný až po zaplatení faktúry v hotovosti kuriérovi.
Ak zákazník neuhradí zálohovú faktúru do doby splatnosti, systém ITSK-HS e-obchod ju označí za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou ITSK-HS.
Spoločnosť ITSK-HS garantuje cenu z objednávky (zálohovej faktúry) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému ITSK-HS e-obchod. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť ITSK-HS vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.
Spoločnosť ITSK-HS sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní po príjme úhrady na náš účet.
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Tovar musí byť zabalený a spoje balenia musia byť oblepené originálnou pečaťou s logom ITSK-HS, ktorá nesmie byť porušená. Máte nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný.
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný ak je možné doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodaným s výrobkom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…),poškodeným záručnej plomby, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecnom reklamačnom poriadku spoločnosti ITSK-HS.

Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho: Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15,80€ s DPH, v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU (kliknutím sem sa Vám stiahne formulár na odstúpenie od zmluvy do Vášho zariadenia - vo formáte DOC - MS Word).
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Prepravné

Zasielaný tovar je poistený v plnej výške, je bezodkladne potrebné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie poškodenia balíka prepravca neuznáva. Ak je balík viditeľne poškodený, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás telefonicky alebo mailom. Pri terasových doskách sa doprava naceňuje individuálne a tovar sa uhrádza na predfaktúru. Informácie a ceny o prepravnom zobrazíte kliknutím TU.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom spracovania jeho objednávky.

Informácie a akciové ponuky na mail

Zaškrtnutím políčka "Chcem dostávať zvýhodnené ponuky ako prvý(á)" v poslednom kroku košíka pred potvrdením objednávky a vyplnením kontaktných údajov udeľujete v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. súhlas so spracovaním tu poskytnutého elektronického kontaktu spoločnosti Henrich Sonnenschein - ITSK so sídlom Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, na zaradenie do databázy za účelom posielania článkov a obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek pomocou odkazu uvedeného v emaile odvolať. Váš elektronický kontakt nebude poskytnutý tretej strane.
 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlásenie
Anonym
 
  Nová registrácia   Nové heslo
 
 
 
Košík:
0.00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Popredná spoločnosť


Certifikovaný partner


Sieť dodávateľov


Široký sortiment


Rýchle doručenie


Osobný odber


Sieť predajní
 
Máme Pečať spoľahlivosti od Národného informačného strediska Slovenskej republiky
Máme Pečať spoľahlivosti od Národného informačného strediska Slovenskej republiky
Naša spoločnosť patrí medzi tie, ktoré boli hodnotené ako spoľahlivý parter verejných obstarávateľov. Pečať spoľahlivosti vyjadruje vysokú spokojnosť obstarávateľov. Pečať spoľahlivosti reprezentuje serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní k zákazníkom a realizácii služieb.
 

 

 

Technické riešenie ©2018 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.itsk.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.